(1)
Liebel, S.; Tomotake, M. E. M.; Oliveira Ribeiro, C. A. Fish Histopathology As Biomarker to Evaluate Water Quality. Ecotoxicol. Environ. Contam. 2013, 8, 09-15.