Corbi, J. J., Gorni, G. R., & Correa, R. C. (2015). An evaluation of Allonais inaequalis Stephenson, 1911 (Oligochaeta: Naididae) as a toxicity test organism. Ecotoxicology and Environmental Contamination, 10(1), 7–11. https://doi.org/10.5132/eec.2015.01.02