Liebel, Samuel, Maria Eliza Miyoko Tomotake, and Ciro Alberto Oliveira Ribeiro. 2013. “Fish Histopathology As Biomarker to Evaluate Water Quality”. Ecotoxicology and Environmental Contamination 8 (2):09-15. https://doi.org/10.5132/eec.2013.02.002.